ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബിരുദ പ്രവേശനം: ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളില്‍ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു

Seat Vacancy under UG Programmes-2023

https://admission.uoc.ac.in/admission?pages=ug

Admission