ആറാം സെമസറ്റര്‍ ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 24.01.2023

Last date for online registration without fine- 24.01.2023

Last date for online registration with a fine of Rs 170/- 27.01.2023

Date of Commencement of Examinations- 02.03.2023