അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.കോം/ബി.എ ബിരുദ പരീക്ഷകള്‍ നവംബര്‍ 13 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

For Detailed Timetable:-

B.COM TT

BA TT

OPEN COURSE TT