ഒന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ IMA ബിരുദ പ്രവേശനം: ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളില്‍ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

 

Last Date: 14-09-2023